Vedtægter for Hadsten Hundevenner

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Hadsten Hundevenner.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningen har til formål at,

 • at styrke forholdet mellem hunde og mennesker i foreningens virkeområde, så samværet bliver til gensidig glæde
 • at fremme interessen for aktivering af hunde generelt
 • at give hundeførere værktøjer til at træne deres hunde, så de hvis de ønsker det, kan deltage i videregående træning indenfor discipliner som lydighed, agility mv.

Til opnåelse af dette formål kan foreningen bl.a. afholde undervisning, teoriaftener, kurser, foredrag, seminarer og prøver/konkurrencer.

Målgruppen er personer med fysisk og mentalt sunde hunde, og foreningen forbeholder sig ret til at afvise ansøgere, hvis deres hunde ikke lever op til dette.

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Alle, der betaler for deltagelse i et arrangement, bliver tilbudt medlemskab i et år fra tilmeldingsdagen. Personer, der, som følge af bestyrelsesbeslutning, deltager gratis i et arrangement, er ligeledes automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen.

Stk. 2. Der betales ikke særskilt medlemskontingent.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af foreningen.

§ 4 Indmeldelse

Stk. 1. Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanket ved tilmelding til arrangement.

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse sker automatisk et år efter tilmeldingsdatoen for seneste kursus jf. § 3 stk.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig dagsorden. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, udsendes til medlemmerne, senest 3 dage ført generalforsamlingen.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jfr. § 3.

Stk. 5. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det. Stk. 6. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens/formandens beretning.
 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 2. og 3.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 11. Evt.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal uanset antallet af fremmødte, dog jf. § 10, stk. 1.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, og består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, kasserer og udvalgsmedlemmer. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 2. Ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, lige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og hvert år 2 suppleanter, efter stemmeflertal.

Stk. 3. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede herunder formanden og/eller næstformanden.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger og det er tilgængeligt for medlemmerne.

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. september – 31. august.

Stk. 3. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

§ 9 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes minimum af et bestyrelsesmedlem.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom til foreningens formand.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning bestemmes det på den ekstraordinære generalforsamling – efter indstilling fra bestyrelsen – hvordan foreningens materiel og midler skal anvendes til gavn for Dyrenes Beskyttelse i henhold til formålsparagraffen.